Slávnosť Krista Kráľa

Bočný oltár vo farskom kostole je zasvätený Kristovi Kráľovi.  Preto sa dnes počas  popoludňajšej pobožnosti, pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou konala obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastnil na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, mohol za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.   Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí...

Continue reading

Oktáva Všetkých svätých

S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. V období od 1. novembra do 8. novembra sme ich mohli obetovať za duše v očistci. Preto sme sa každý večer po večernej svätej omši v sprievode našich duchovných otcov vybrali na cintorín, kde sme sa pomodlil desiatok ruženca, modlitbu Verím v...

Continue reading

Sviatok Všetkých Svätých

1.novembra sme v celej Katolíckej Cirkvi, ako  na Slovensku, tak aj na celom svete prežívali prikázaný sviatok Všetkých Svätých. O 14.00 hodine sa na cintoríne v Smižanoch konala pobožnosť, kde sme si vypočuli bohoslužbu slova a spoločne si zaspievali aj litánie k všetkým svätým, počas ktorej sme  prosili všetkých svätých, aby na ich orodovanie Boh prijal...

Continue reading