Zatiaľ žiadne komentáre

Slávnosť Krista Kráľa

Bočný oltár vo farskom kostole je zasvätený Kristovi Kráľovi.  Preto sa dnes počas  popoludňajšej pobožnosti, pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou konala obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastnil na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, mohol za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, ktorá je dnes. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou a začne sa ňou nový cirkevný rok. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. a stanovil preň pôvodne poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 1925 a bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali v srdciach veriacich vzbudzovať predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho pána a kráľa. V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke, zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje službu. Grécky výraz skeptron pochádza totiž zo slovesa skeptesthai, čiže podopierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha. Druhý význam termínu skeptron je palica pútnika alebo pastiera. Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpovedaný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje. Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú. 

Pridať komentár