ZÁKAZ VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 ZAKAZUJE SLÁVIŤ SVÄTÉ OMŠE S VEREJNOSŤOU – naše kostoly budú pre verejnosť zatvorená.

Farské oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

(21.02.2021)

 

 • Popolcovou stredou sme začali Pôstne obdobie. Aj keď prežívame obmedzenia a zaťal nemožnosť stretávať sa fyzicky na omšiach a pobožnostiach, nezabúdajme využívať možnosť individuálnej a rodinnej modlitby. Spájajme sa aj cez moderné média na spoločnej liturgii.
 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
 • V mene diecézneho administrátora Vás prosíme o spoločnú a vrúcnu modlitbu za čo najskoršie zlepšenie situácie a ustane epidémie, aby sme sa mohli stretávať aspoň v obmedzenom počte pri slávení liturgie.
 • Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých darcov: https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/.
 • Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú.: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071924.
 • Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom)
 • Ponúkame Vám liturgiu domácej cirkvi na 1.Pôstnu nedeľu.
 • Na YouTube kanáli svätyne: centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/vysielame každodenne o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou a v nedele dodatočne o 10.30 hod. sv. omšu s príhovorom pre deti.
 • Prijaté úmysly na dané dni slúžime podľa rozpisu súkromne v kaplnke alebo podľa možnosti vo svätyni. Môžete ešte nahlasovať úmysly. Prosíme to urobiť telefonicky. (FK 0534431209, SBM 0534434344)
 • Aj ostatné záležitosti prosíme podľa možností vybavovať najskôr telefonicky a tak sa dohodneme či je potrebná osobná prítomnosť.
 • Dňa 22. 2. keď Cirkev slávi sviatok Katedry svätého apoštola Petra, si ctitelia Božieho milosrdenstva pripomínajú zjavenie Pána Ježiša, v ktorom sv. Faustínu požiadal, aby namaľovala obraz Božieho Milosrdenstva. Táto výnimočná udalosť sa odohrala v poľskom Plocku 22. februára presne pred 90-timi rokmi. Sv. Faustína spomína na túto chvíľu vo svojom Denníčku: „Večer, kedy bola v cele, uvidela Pána Ježiša. Naplnená bázňou aj veľkou radosťou v mlčaní hľadela na Pána. Po chvíli jej Ježiš povedal, aby namaľovala obraz podľa toho, ako ho vidia a s nápisom: Ježišu, dôverujem ti.“ (porov. Den. 47,48).
 • Na našich stránkach Vám ponúkame formuláre vyhlásenia na 2% z danie. rožných cirkevných organizácie.Môžete podporiť: Základnú cirkevnú školu v Smižanoch, Kňazsky seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Združenie UNITAS, starajúce sa o kňazov na dôchodku, Diecézny Katecheticky Úrad.

Farský kostol

 • Na kostol obetovali z krstu Filipa Valiho: 150,-€. Pán Boh zaplať za milodar.

                      Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali z pohrebu Jozefa Kotlára: 50 €, štyria bohuznámi: 400,-€ a na účet štyria bohuznámi: 270,-€, . Pán Boh zaplať.

 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie, veľa sily a trpezlivosť do ďalších dní.

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 

Prijaté úmysly slúžime súkromne v kaplnke.

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

21.02.2020 – 28.02.2021

 

21.02.2021         PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

1                 za zos. Ľudovíta Zeleňaka (30. deň)

2                 za zos. Veroniku, Zuzku, rodičov a sestry

3                 za farníkov

4                 za zos. Viliama Kokyho (30. deň)

22.02.2021         PONDELOK – sviatok – Katedry Sv. Petra, apoštola

1                 za zos. Jána

2                 za zos. rodičov Mateja a Annu

23.02.2021         UTOROK

1                 za zos. Annu Strelovu, Jozefa a Kvetoslavu

2                 za živých a mŕtvych členov Rodiny Nepoškvrnenej

24.02.2021         STREDA

1                 za zos. Annu Kraľovu

2                 za zos. Ladislava Mička (30. deň)

25.02.2021         ŠTVRTOK

1                 za zos. Evu Svetkovsku (1. výr.)

2                 za zos. mamku Evu Svetkovsku (1. výr.)

26.02.2021         PIATOK

1                 za zdravie, Božie požehnanie a trpezlivosť pri nesení kríža pre Anastáziu

2                 za zos. rodičov Žofiu, Jána a dcéru Alenku

27.02.2021         SOBOTA

1                 za zos. rodičov Jozefa, Helenu, bratov Ondreja, Cyrila, Mareka a Antona

2                 za zos. Moniku Liptákovú

28.02.2021         DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

1                 za zos. Ladislava Garčalu (30. deň)

2                 za zos. Adelu, Jána a ich rodičov

3                 za farníkov

4                 za zos. Annu Bdzochovú (1. výr.)

 

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

21.02. – 28.02.2021

21.02.2021     PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA /YouTube/

10.30      1) o B. požehnanie a zdravie pre manžela/60 r./ a svokra /86 r./

               2) o B. požehnanie a zdravie pre rodičov a starých rodičov

15.30     1) o. B. požehnanie a zdravie pre rodinu  Kováčovú

               2) za zos. Evu a zosnulých z rodiny Šubovej a Frankovičovej

               3) za zos. Stelu a Ladislava

22.02.2021      PONDELOK – Katedra sv. Petra, apoštola – Sviatok /YouTube/

15.20      1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

               2) za zos. Michala Žifčáka

               3) za zos. rodičov, starých rodičov a brata (v súkromí)

23.02.2021      UTOROK /YouTube/

15.20      1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

                 2) za manžela Tibora Novotného

3) za zos. Juraja (v súkromí)

24.02.2021      STREDA /YouTube/

15.20     1) za rodiny: Šefčíkovú a Lesňákovú

               2) o B. požehnanie a zdravie pre Jána a Máriu

3) za zos. Ferdinanda (v súkromí)

25.02 .2021      ŠTVRTOK /YouTube/

15.20     1) za zos. rehoľnú sestru Mariolu  a duše v očistci

               2) o B. požehnanie a zdravie pre syna Matúša

3) za zos. Michala Žifčáka (v súkromí)

26.02.2021      PIATOK /YouTube/

15.20     1) o B. požehnanie a zdravie pre Janku Olejníkovú /80 rokov života/

                2) za zos. Ferdinanda

                3) na úmysel (v súkromí)

27.02.2021      SOBOTA /YouTube/

15.20     1) o B. požehnanie a zdravie pre rodinu

               2) o B. požehnanie a zdravie pre dcéru Veroniku

               3) o B. požehnanie a pre Annu a celú jej rodinu (v súkromí)

28.02.2021     DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA /YouTube/

10.30     1) za živých z rodín: Bonková, Kuľašová, Fabinyová a Kowalczyk

               2) o B. požehnanie a zdravie pre Cyrila Turčana /50 rokov života/

15.30     1) za zos. rehoľnú sestru Urszulu a duše v očistci

 

 

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!