Farské oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK

(19.09.2021)

 • Na telocvičňu ste obetovali 2122,77€ a na účet 445€. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 • Dnes sa v našej farnosti bude konať odpustová slávnosť. Hosťom je redemptorista páter Peter Slobodník CSSR., rektor kostola v Podolínci. Po sv. omšiach budeme požehnaní relikviami svätého Kríža. Popoludňajšia pobožnosť a sv. omša o 15.00 hod. vo farskom kostole nebude.
 • S odpustovou slávnosťou je už tradične spojený Farfest – spoločné popoludnie na farskej záhrade. Po ročnej prestávke sa k nemu opäť vraciame. Začneme o 14.30 hod. krátkou pobožnosťou pri kaplnke na farskej záhrade. Budú nás spájať tance, súťaže, niečo sladké pod zub, tradičný gulášik a spoločne zdieľaná radosť. Srdečne Vás pozývame.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijate sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu vo svätyne v piatok o 19.30 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od 20.30 do 23.00 hod.
 • Pozývame manželov na prednášku o Bilingsovej Ovulačnej Metóde. Viac informácií sa môžete dozvedieť na Farfeste a na nástenke.
 • Od pondelka 20.09. je okres SNV – v červenom stupni – 1. stupeň ohrozenia. V kostole je povinná dezinfekcia, odstupy a používanie rúška. Účasť na sv. omšiach je možná v 3 režimoch a to:
 1. O – len Očkovaní – bez limitu osôb vo FK a SBM
 2. OTPOčkovaní, Testovaní z platným testom (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), Prekonali za ostatných 180 dní ochorenie COVID-19 – 25% kapacity sediacich miest (FK – 110; SBM – 300)
 3. ZÁKLAD – všetky osoby – 1 osoba na 15 m2 – (FK – 20; SBM – 70)

Vchádzať do kostola i vychádzať sa bude iba cez hlavný vchod. Je povinný zoznam – papierik s menom a telefónnym číslom si pripravte doma, vložíte ho do krabice. V režime O a OTP bude pri vchode určená služba, ktorej sa preukážete v režime O – potvrdením resp. QR kódom o plnom očkovaní – môže byť v mobile alebo vytlačený na papieri, alebo v režime OTP – dodatočná možnosť platný test alebo potvrdenie o prekonaní COVID – 19.

Všetkých prosíme, aby ste tieto podmienky rešpektovali pre spoločné dobro nás všetkých.

 • Od pondelka sv. omše budú v nasledujúcich režimoch:

FK – v týždni 7.00 a 18.00 – OTP

SBM – v týždni 8.00 ZÁKLAD; 15.30 a 18.00 – OTP

V nedeľu: FK 7.00 – O;  9.00 – OTP;  10.30 – O;  15.00 – Z;  18.00 – OTP

SBM 7.30 – Z;  9.00 – O;  10.30 – OTP;  15.30 – O; 19.00 – OTP

 • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka bude po sv. omšiach a chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
 • Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
 • Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme. 

Farský kostol

 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 13. p. Jany Liptakovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol, a tým ktorí pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Ďakujeme za upratanie svätyne dobrovoľníkom, novicovi Jakubovi a sestre Alžbete. V najbližšiu sobotu majú na starosti upratovanie kostola veriaci z ulice Duklianskej 58 a ostatné rodinné domy na tejto ulici.
 • Na svätyňu obetovali: z Krstu Márie Kamencovej 100€, na účet jeden bohuznámy 20€. Pán Boh zaplať.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Poďakovanie

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 

Platné vyhlášky:

(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

19.09. – 26.09.2021

  

19.09.2021         DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK

  7.00         za zos. rodičov Annu a Františka Krupinských

  9.00         za zos. Štefana a Júliu, Arpáda a Magdalénu, Júliusa a Margitu

10.30         za farníkov

18.00         poďakovanie za 60 rokov Heleny s prosbou o Božie požehnanie a milosti pre rodinu

 

Od pondelka do soboty budú všetky sv. omše v režime OTP (max. 110 osôb)

 

20.09.2021         PONDELOK – spomienka – Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

  7.00         Aid

18.00         za zos. rodičov Jozefa a Annu Lukačovských

21.09.2021         UTOROK – sviatok – Sv. Matúša, Apoštola a evanjelistu

  7.00         za zos. Petra Bosáka

18.00         za zos. Dezidera Kočka (2. výr.), Jozefa Miku (2. výr.), Kolomana a Annu

22.09.2021         STREDA

  7.00         za zos. Vojtecha Richtarčíka a švagrinu Veroniku

18.00         za zos. rodičov Emila a Moniku

23.09.2021         ŠTVRTOK – spomienka – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

  7.00         Aid

18.00         za zos. Jozefa Dobšinského

24.09.2021         PIATOK

  7.00         Aid

18.00         za zos. syna Ľuboša a manžela Ľudovíta Finduru

25.09.2021         SOBOTA

  7.00         Aid

18.00         za zos. manžela Jozefa Suržina (9. výr.) a sestru Máriu (6. výr.)

26.09.2021   režim      DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

  7.00              O           za zos. Annu a Jozefa Lapšanských a ich deti

  9.00             OTP       za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Katarínu (30. výr. sob.)

10.30             O            za farníkov

15.00             Z           Aid

18.00            OTP       za zos. Máriu a Mikuláša Pogačikových

 

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

19.09. – 26.09.2021

 

19.09.2021    DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK

07.30      o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Ondášovú

09.00      za zos. Michala a Annu

10.30      za zos. Petra a Eduarda Vokálových

15.30      za chorých

19.00      za zos. Juraja a Apolóniu Novotných

20.09.2021      PONDELOK – Sv. Ondreja Kima Teogona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,  mučeníkov – Spomienka  

15.30      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30      za zos. synov Jozefa, Petra a manžela Bartolomeja

21.09.2021   UTOROK – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – Sviatok

08.00     za zos. Agnesu Mangerovú /1. výr/

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. Agnesu Balážovú

22.09.2021    STREDA

08.00     na poďakovanie Jána a Melánie

15.30     za zos. Štefana Bartoša /ned. 100 rokov/

18.30     za zos. prastarých rodičov Džuganových

23.09.2021     ŠTVRTOK – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – Spomienka

08.00     za zos. Stanislava a Darinu

15.30     za zos. z rodiny Novotnej a Stavačovej

18.30     za zos. starých rodičov Štefana a Ľudmilu a otca Augustína

24.09.2021   PIATOK

08.00     za zos. Andreja Polomského

15.30     za zos. rodičov Jána a Helenu, Jána a Katarínu

18.30    za zos. Stanislava a Emíliu Ondrejčíkových

25.09.2021    SOBOTA

08.00     za zos. Jozefa Šepeľu

15.30     za zos. Máriu Hradiskú

18.00    za zos. Michala a Máriu Hricových

26.09.2021    DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

07.30      za zos. Róberta

09.00      za zos. Petru Drgoncovú

10.30      o úctu k Duchu Svätému

15.30      o B. požehnanie a zdravie pre Annu

19.00      za zos. Katarínu Oravcovú /ned. 40 rokov/

 

 

O H L Á Š K Y

(19.09. 2021)

Dávid Karabin,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Štefana a Tatiany r. Raffajovej a Barbora Bednáriková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, dcéra rodičov Jaroslava a Marty  r. Balážovej.

 

                                                                  Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!