Farské oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

(18.02.2024)

 • Dnes je zbierka na Spišskú Katolícku Charitu.
 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v stredu do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Birmovancov pozývame na sv. omšu vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná 29.06.2024.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc so začiatkom po večernej sv. omši do 22.00 hod.
 • V tomto týždni sú Jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je jeden. U nás to bude v piatok. Náplňou týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
 • Ponúkame vám pôstnu aktivitu Duchovná turistika cez vrchy Svätého písma. Najdôležitejšie udalosti Svätého písma sa odohrávajú na štítoch, vrchoch a pohoriach. Aktivita obsahuje 33 obojstranných kartičiek formátu A5 na tvrdom papieri, ktoré obsahujú názov vrchu, text Svätého písma, biblicko-duchovné zamyslenie a otázky, ktoré majú človeka povzbudiť k rozjímaniu nad textami Svätého písma. Kto by sa chcel zapojiť do tejto aktivity nech príde do sakristie.
 • Ponúkame Vám „žiť Božím Slovom“. Pri obraze emauzských učeníkov je košík s citátmi z Božieho slova, ktoré si môžete zobrať a rozjímať o nich.
 • Pozývame všetkých, čo spievajú a hrajú v detskom zbore v nedele, ale aj tých, ktorí by sa chceli k nám pridať, na deň sv. Cecílie. Uskutoční sa 1.3. (piatok) od 9.00 hod. a ukončíme ho detskou krížovou cestou o 16.00 hod. Počas dňa nebude chýbať teplý čajík, niečo pod zub, samozrejme hry, spev a modlitba. Veľmi sa na vás tešíme. Stretnutie sa uskutoční v čajovni pri Farskom úrade.
 • Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov naduchovnú obnovu v termíne 19 – 21. 4. 2024 v kňazskom seminári. Ak poznáte niekoho, komu by taká duchovná obnova mohla byť užitočná, prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti. Viac informácii:

https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov-2

 • V Smižanoch bol otvorený Dom seniora. Súčasťou bude i kaplnka, aby bola starostlivosť o obyvateľov tohto zariadenia zabezpečená po každej stránke. Ďakujeme bohuznámej osobe za príspevok 50€ na vybavenie tejto kaplnky. Kto by chcel ešte finančne prispieť na tento účel prosíme kontaktujte pátra Adama, správcu farnosti.

Farský kostol

 • Všetky deti pozývame na detský spevokol v nedeľu o 8.30 hod.
 • V pondelok o 18.45 hod. bude po večernej sv. omši stretnutie miništrantov.
 • Pobožnosti krížovej cesty budú pre deti v piatky o 16.00 hod. Pripravená je aktivita.

Okrem toho budú krížové cesty:

 • v nedeľu na kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.,
 • v utorok o 16.30 hod. na rómskej kolónii,
 • vo štvrtok – po večernej sv. omši – pripravujú ju rodiny,
 • v piatok – po večernej sv. omši.
 • Na kostol obetovali 2 bohuznáme osoby po 50€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 24 – p. Dariny Farkašovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí minulý týždeň upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • V pondelok pozývame na pravidelnú poklonu po večernej sv. omši s vešperami o 20.00 hod.
 • Lektorov pri svätyni pozývame na stretnutie v utorok po večernej sv. omši.
 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 18.00 hod. Pozývame aj miništrantov. Pripravená je aktivita.
 • Každú nedeľu pozývame na krížovú cestu o 14.30 hod. na kalváriu v Smižanoch.

Okrem toho sú krížové cesty vo svätyni:

 • v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 hod.,
 • v piatky po večernej sv. omši.
 • Do pozornosti dávame Duchovné cvičenia v Dome pútnika v dňoch: 23.-25. februára, na tému prvej sv. omše vo Večeradle. Záujemcov prosíme, aby sa do najbližšieho štvrtka prihlásili u pátra Andreja.
 • Na svätyňu obetovali bohuznámi dvakrát po 100€ a raz 50€. Ďakujeme aj za milodary, ktoré dávate do košíka, pokladničiek alebo na účet svätyne.
 • Ďakujeme za upratovanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a dobrovoľníkom.

Veriaci z ulice Tkáčskej 11, 12 a 13 majú v nasledujúcu sobotu od 9.00 hod. na starosti upratovanie svätyne.

 

 Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa lásky, pokoja a Božie požehnanie

počas celého pôstneho obdobia.

 

 

 

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

 18.02. – 25.02.2024

18.02.2024          PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a za zos. rodičov Máriu, Štefana, Máriu a Jána

  9.00          za zos. rodičov Moniku, Emila, starých rodičov Žofiu a Kolomana

10.30          za farníkov

18.00          za zos. manžela Jána, rodičov Štefana  a Katarínu

19.02.2024          PONDELOK

  7.00          za zdravie, Božie požehnanie a uzdravenie vzťahov v rodine

18.00          za zos. sestru Elenu

20.02.2024          UTOROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu, Štefana a ich synov s rodinami

18.00          za zos. rodičov Jozefa (3. výr.), Annu Lukačovských a tetu Annu Prokejnovú (6. výr.)

21.02.2024          STREDA

  7.00          za zdravie a Božiu pomoc pre Nikolu, rodičov a sestru

18.00          za zos. Veroniku, Zuzanu Mikovú a za zos. z rodiny

22.02.2024          ŠTVRTOK – sviatok – Katedry Sv. Petra Apoštola

  7.00          za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Böhmerovú a Puškarovú

18.00          za zos. Jozefa (3. výr.)

23.02.2024          PIATOK

  7.00          za zos. manžela Vladimíra, svatovcov Annu a Jána Giertli

18.00          za zos. Michala Pitoňaka

24.02.2024          SOBOTA

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre pátra Kristiána Libehta

18.00          za zos. manžela Jozefa, rodičov Kubičarových a Babikových

25.02.2024          DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

  7.00          za zos. Jaroslava Majkuta (1. výr)

  9.00          za zos. Františka Mareka (40. výr.)

10.30          za farníkov

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre syna (50. narodeniny) vnúčatá a celú rodinu

 

 

  Svätyňa Božieho milosrdenstva

 18.02. – 25.02.2024

18.02.2024    PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

07.30    za zosnulých svokrovcov

09.00    o úspešnú operáciu pre Zlaticu, o B. požehnanie a zdravie pre rodinu

10.30    za zos. manžela Jozefa, zos. synov Petra a Jozefa

15.30    za zos. manžela Jozefa Cebuľu /YouTube/

19.00    za zos. manžela Stanislava /20. výr./

19.02.2024   PONDELOK

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. Jána a Alžbetu

20.02.2024   UTOROK

08.00    za zos. Justínu

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30  za zos. Jána Štapinského /1. výr./

21.02.2024    STREDA

08.00    za zos. Františka a Máriu

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre Andreu a jej deti

18.30    za zos. z rodiny Vanackej

22.02.2024   ŠTVRTOK – Katedry sv. Petra, apoštola – Sviatok

08.00    za zos. Jána, Máriu a Daniela

15.30    za zosnulých: Martina, Annu a Martina

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Jozefa /80 r. života/

23.02.2024   PIATOK

08.00    za zos. otca Štefana, syna Štefana a ostatných zosnulých z rodiny

15.30    za zosnulých: Štefana, Jána a Máriu

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Vierku

24.02.2024     SOBOTA

08.00    za zos. Antona Šteinera

15.30    za zos. Rudolfa Biacovského

18.00    o B. požehnanie a zdravie pre Jána a rodinu Zubajovú

25.02.2024    DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

07.30    o B. požehnanie a zdravie pre Máriu a Jána

09.00    za zos. manžela Jozefa

10.30    za zos. Michala a Annu

15.30    poďakovanie za B. milosrdenstvo /YouTube/

19.00    o B. požehnanie a zdravie pre Máriu v jej životnom jubileu

 

O H L Á Š K Y

 

 

  Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.