Farské oznamy

1. Adventná Nedeľa

(29.11.2020)

 • Dnes začíname nový cirkevný rok. Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Tento rok prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechali na hromadnú spoveď, lebo tá sa nemusí konať, ale spovedali sa priebežne od začiatku Adventu. Počas Adventu budú ranné rorátne sväté omše vo farskom kostole o 6.30 hod. a vo svätyni o 6.00 hod., na ktoré Vás srdečne pozývame. Tieto omše sa budú začínať po tme, len s lampášmi a sviečkami v ruke. Pre deti je pripravená aktivita. V Advente sv. omše o 8.00 hod. ráno vo svätyni nebudú. Tento rok prosíme, aby ste si lampáše donášali sami z domu.
 • Dnes po omšiach je jesenná zbierka na Spišskú charitu. Zároveň ju môžete podporiť priamo na účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592 a VS 90002. Viac informácií nájdete na plagáte.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Vo farskom kostole spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Vo svätyni spovedáme pred každou sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omše.
 • Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvosobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • VIANOCE VŠETKÝM. Zbierka je vytvorená pre Centrum pre deti a rodiny v Poprade. Viac info na plagáte.
 • Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, ale pozývame na ne.
 • V kostole môžeme obsadiť 50% miest na sedenie, zachovávame pravidlo tzv. šachovnicového sedenia.
 • Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, pravidelná dezinfekcia priestorov.
 • Na YouTube kanáli svätyne: centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/vysielame už iba v nedele o 10.30 hod. sv. omše s príhovormi pre deti a o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou. V soboty je sv. omša o 15.30 hod. s nedeľnou platnosťou.
 • Na našej stránke nájdete aj Liturgiu cirkvi na advent.

Farský kostol

 • Stretnutie miništrantov bude zajtra po večernej sv. omši.
 • Na kostol obetovali: z pohrebov: Františka Kubičara 100€, Stanislava Markulika 100€, Petra Hančaka 100€ a Márie Richtarčikovej 150€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 16 – p. Zuzany Garčárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol a pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovala bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať
 • Upratovanie svätyne majú na starosti veriaci z ulice Tkáčskej 3 a 4. Ďakujeme všetkým birmovancom a ich rodičom za upratanie svätyne.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa sily a Božie požehnanie počas celého času skúšky.

 

PÔST A MODLITBA

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,”

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 

 

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

22.11. – 29.11.2020

29.11.2020           PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

  7.00           za zos. rodičov Máriu, Jozefa Rusňákových a sestru Katarínu Rusňákovú

  9.00          za zos. manžela Františka, rodičov Helenu, Jána, Ľudmilu a Viktora

10.30           za farníkov

15.00          za zos. Máriu Čonkovú

18.00          za zos. Jakuba Liptáka (1. výr.)

30.11.2020           PONDELOK – sviatok – SV. ONDREJA, APOŠTOLA

  6.30          za zos. Antona Strelca

18.00          za zos. sestru Elenu

01.12.2020           UTOROK

  6.30          za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Grešovú a Steinerovú

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre všetkých dobrodincov

02.12.2020           STREDA

  6.30          za zos. Emila

18.00          za zos. Helenu Neupauerovú (30. deň)

03.12.2020           ŠTVRTOK – spomienka – Sv. Františka Xaverského, kňaza

  6.30           za zdravie, Božie požehnanie a trpezlivosť pre Alžbetu

18.00          za povolania

04.12.2020           PIATOK

  6.30           za zos. svokrovcov Ondreja a Paulu Majkutových

18.00          za zos. Jána Havaša, rodičov Máriu, Štefana Frankovičových, Annu a Michala Havašových

05.12.2020           SOBOTA

  6.30           Aid

18.00          za zos. Stanislava Markulika (30. deň)

06.12.2020           DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

  7.00           na úmysel Mikuláša

  9.00          za zos. Jozefinu Repkovú nedožitých 63. rokov)

10.30           za farníkov

15.00          za zos. Máriu a Jozefa Šebestových

18.00          za zos. Máriu a Zoltána Szitových

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

29.11. – 06.12.2020

29.11.2020          PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

07.30          na pallotínske novembrové úmysly za zosnulých

09.00          za zos. Vendelína Cesneka

10.30           za zos. vnuka Oliverka /YouTube/

15.30          za zos. Andreja /ned. 70 rokov/  /YouTube/

19.00          o B. požehnanie a zdravie pre vnučku Olíviu

30.11.2020          PONDELOK

06.00          na pallotínske novembrové úmysly za zosnulých

15.30          na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov   

18.30          za zos. mamku Františku

01.12.2020          UTOROK  

06.00          o B. požehnanie a zdravie pre Máriu /55 rokov/

15.30          na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov   

18.30          za duše v očistci

02.12.2020          STREDA

06.00          za zos. Stelu Pacákovú

15.30           za zos. Michala a Evu

18.30           za zos. Katarínu Kleinovú

03.12 .2020          ŠTVRTOK – Sv. Františka Xaverského, kňaza – Spomienka

06.00          za zos. Ondreja a Helenu

15.30          za celé duchovenstvo na čele so sv. otcom a naše rodiny

18.30          za zdravie pre Jozefa

04.12.2020          PIATOK  

06.00          o B. pomoc a ochranu pre rodinu Hadbavnú  

15.30          za zos. z rodín: Murínovej, Országhovej, Zahorjanovej, Dobajovej, Harmanovej a Wágnerovej

18.30          poďakovanie za všetky dobrodenia

05.12.2020          SOBOTA

06.00          o B. požehnanie a zdravie pre Rastislava, Helenu a Mateja

15.30          za uzdravenie Jozefa

18.00          za dar viery a obrátenie syna Mikuláša, o B. požehnanie a zdravie pre mamku Annu a celú rodinu

06.12.2020          DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

07.30          za kňazov

09.00          za zos. rodinu Sedlákovú

10.30           o dary Ducha Sv. pre Sebastiána, Šimona a Alexandra /YouTube/

15.30          o B. požehnanie a zdravie pre syna a jeho rodinu  /YouTube/

19.00          o B. požehnanie a zdravie pre Miloša

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

 

O H L Á Š K Y
Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.