Farské oznamy

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(02.05.2021)

 • Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov povzbudzuje veriacich zapojiť sa do májovej ružencovej reťaze, ku ktorej pozval pápež František. Cieľom je spojiť sa modlitbe posvätného ruženca za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Tí, ktorí sa chcú predmodlievať v niektorí deň či hodinu, môžu vyplniť tento prihlasovací formulár
 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Ku chorým pôjdeme od 9.00 hod.
 • Pozývame birmovancov na sv. omšu a stretnutie do SBM v piatok o 19.30 hod. Účasť je povinná.
 • Minulú nedeľu na seminár ste obetovali 1298,94-€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Komisia pre mládež rozbieha kampaň pod názvom RE 246 úroveň 2.0. O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudatio Si od pápeža Františka, chceme s mladými spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info o kampani: na komisia.sk
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch. Podrobnosti sú zverejnené na nástenkách a na webových stránkach farnosti a biskupstva.
 • Počet osôb vo farskom kostole je 20 a vo SBM 50 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov.
 • Pri vstupe dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty, vzdialenosť 2 metre medzi osobami, zákaz podávania rúk.
 • Prosíme, aby do kostola prichádzali úplne zdraví, bez nariadenej karantény.
 • Na sv. omšu má pri vstupe prednosť 5 osôb z rodiny, ktorá má zapísaný úmysel tejto sv. omše, potom podľa miesta do maximálneho počtu. Do kostola púšťame hlavným vchodom 10 min. pred sv. omšou.
 • Omše slúžené v soboty v Hodine milosrdenstva a večerné sú s nedeľnou platnosťou. Sú aj dodatočné Sv. omše v nedeľu.
 • V našich chrámoch si môžete vziať posledné čísla Katolíckych novín a brožúrku ku cti sv. Jozefa.
 • Celý mesiac máj budeme v našej Provincii Krista Kráľa, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotíni, slúžiť denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré nám napíšete na návratkách, ktoré nájdete vzadu v kostole. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj. Tieto návratky môžete odovzdať v sakristii.
 • Zbierka na Boží hrob č. ú.SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 010 924.
 • Vysielací čas na YouTube kanáli svätyne sa nemení: centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/vysielame každodenne o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou a v nedele dodatočne o 10.30 hod. sv. omšu s príhovorom pre deti.
 • Farské záležitosti a úmysly prosíme podľa možností vybavovať najskôr telefonicky a tak sa dohodneme či je potrebná osobná prítomnosť. (FK 0534431209, SBM 0534434344)

Farský kostol

 • V tomto týždni vo farskom kostole spovedáme počas sv. omši a v stredu, štvrtok a piatok od 16.00 do 17.00 hod. Budeme vtedy rozdávať sv. prijímanie každých 15 min.
 • Májové pobožností vo farskom kostole sú po večerných sv. omšiach a v nedeľu počas popoludňajšej pobožnosti.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

Na svätyňu ste obetovali: na SBM obetovala jedna na účet 40,- € a dvaja bohuznámi: 100,-€. Pán Boh zaplať.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie, veľa sily a trpezlivosť na celé Veľkonočné obdobie.

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

02.05.2020 – 09.05.2021 

02.05.2021         PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  7.00         za zos. Emila, Filipa a Ľubomíra

  8.00         za zos. Štefana Sivca (nedožitých 91.r.)

  9.00         za zos. brata Jána Košiara

10.30         za farníkov

15.00         za zos. Máriu Tkáčovú (3. výr.)

18.00         za zos. Floriána Holečko

03.05.2021         PONDELOK – sviatok – Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov

 7.00          za zos. Emila a syna Milana Michalov

18.00         za zos. Helenu a Štefana Zumerling

04.05.2021         UTOROK

  7.00         za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bercanovú

18.00         na poďakovanie za 25. rokov kňazstva s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre pátrov Piotra, Leonarda a Adama

05.05.2021         STREDA

  7.00         na úmysel

18.00         na poďakovanie za 20. rokov kňazstva s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre pátra Krištofa

06.05.2021         ŠTVRTOK

  7.00         za zos. rodičov Máriu a Štefana Kavulič a súrodencov

18.00         za povolania

07.05.2021         PIATOK

  7.00         za zos. mamku Annu

18.00         za zos. Ondreja

08.05.2021         SOBOTA

  7.00         za zos. Ondreja a Jozefa Zajaca

18.00         za zos. Margitu, Jozefa Šarišských a Máriu Pehovú

09.05.2021         ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  7.00         za zos. dcéru Ľubicu

  8.00         na úmysel

  9.00         za zdravie a Božie požehnanie pre mamky Martušku, Zuzku a syna Mathiasa

10.30         za farníkov

15.00         na úmysel

18.00         za zos. Annu Capovú

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

02.05. – 09.09.2021

02.05.2021    PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

      07.30    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Baranovú

      09.00    za zos. Štefana a Hanku Škodových

      10.30    za zos. rodičov Milana a Máriu /YouTube/

      15.30    za zos. Slavomíra, Júliu a Jozefa / 6. výr. /   /YouTube/

      17.00    za zos. Magdalénu

      19.00    za zos. z rodiny: Štefana a Annu, Ota a Annu, Stanislava a Alžbetu, Františka a Janu

03.05.2021     PONDELOK – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov – Sviatok

     15.20    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov /YouTube/

     18.30    za zdravie pre Jozefa

04.05.2021      UTOROK

     08.00       za zos. Reného

      15.20      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  /YouTube/

     18.30      o B. požehnanie a zdravie pre Žofiu pri operácii

05.05.2021     STREDA

     08.00      za zos. Štefana Čecha

      15.20     za zos. syna Jána /YouTube/

     18.30     za zos. otca Juraja

06.05 .2021      ŠTVRTOK

     08.00     za zos. Štefana, Margitu, Štefana a syna Miroslava

      15.20     o duchovné povolania /YouTube/

      18.30     za zos. Jána a Emíliu Zajacových

07.05.2021     PIATOK

     08.00     o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Anny, o obrátenie Petra a Jany

      15.20     za zos. manžela Jozefa Michalaka /YouTube/

      18.30     za rodinu Jána

08.05.2021      SOBOTA

     08.00     na úmysly Panny Márie

     15.20     za zos. manžela Jána Stanka /ned. 73 r./ a zos. z rodiny: Lengvarskej a Stankovej /YouTube/

     18.00     za zos. Jána    

09.05.2021    ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

      07.30    o obrátenie v rodine

      09.00    za zos. Jozefa a syna Miroslava

      10.30    o B. požehnanie a zdravie pre Genovévu k 70-tim nar. /YouTube/

      15.30    o pomoc a ochranu našich rodín /YouTube/

      17.00    za zos. Máriu

      19.00    za zos. Helenu

 

 

 

   

O H L Á Š K Y

(02.05. 2021)

         

 Richard Vaščák, Rím. kat., narodený v Spišská Nová Ves, bývajúci v Spišskej Novej Vsi– sídl. Západ,   syn rodičov Richarda a Daniely r. Tripšanskej a Zuzana Kernová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, dcéra rodičov Mariana a Dariny r. Kapitančíkovej.

 

Radomír Dugas, Rím. kat., narodený v Spišská Nová Ves, bývajúci v Spišskej Novej Vsi,   syn rodičov Radomíra a Terézie r. Draveckej a Petra Kubičárová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Spišskom Štvrtku, dcéra rodičov Petra a Anny r. Lesňákovej.

 

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!