Farské oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(22.05.2022)

 • V pondelok pozývame do svätyne na sv. omšu o 15.30 hod. spolu s pallotínmi pôsobiacimi na Slovensku a Morave. Táto sv. omša bude vysielaná aj na YouTube kanále svätyne.
 • V pondelok nebude vo farskom kostole sv. omša o 07.00 hod.
 • Májové pobožnosti sú:

vo farskom kostole:

– každý deň po večernej sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

– pre deti v piatky o 16.30 hod. (za dobrého počasia na farskej záhrade),

vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod.

 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v utorok do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše sú ako vo všedný deň.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijate sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok začíname s novénou pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju modliť po večerných sv. omšiach a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc so začiatkom po večernej sv. omši do 22.00 hod.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédia.
 • Denis Čuchran, syn Daniely Čuchranovej, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, ktorý pochádza z našej farnosti, bude dňa júna 202215.00 hod. v Spišskej Kapitule vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.
 • Na túto slávnosť organizujeme z našej farnosti autobus. Rezervovať miesto do autobusu si môžete do nedele 12. júna v sakristii.
 • Spolu s veriacimi z Michaloviec organizujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. až 23. júla. Cena je 245€. Zapisovať sa môžete na farskom úrade do konca mája.
 • Od do 29. mája sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022.
 • Viac informácií o podujatiach nájdete na nástenkách a na webstránkach.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cez Spišskú katolícku charitu, ktorá vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • Po dlhšej prestávke pozývame všetky deti na detské stretká na farskú záhradu v soboty od 15.000 hod. Tešíme sa na Vás.
 • Na kostol darovali po 50€ zo svadieb: Tomáša, Kataríny Mačakových a Lukáša, Kataríny Jajčišinových. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 25 – p. Anny Zelaňákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Pozývame na poklonu a vešpery o 20.00 hod. v pondelok po večernej sv. omši.
 • Ďakujeme za všetky milodary poslané na účet svätyne alebo dané do pokladničiek.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a 3 dobrovoľníkom. Na budúcu sobotu od 09.00 hod. budú mať na starosti upratovanie veriaci z ulice Duklianskej 50 a 52.

 Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa Božieho požehnania počas Veľkonočného obdobia.

  Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

22.05. – 29.05.2022

22.05.2022          ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  7.00          za zos. Štefana Volčka (30. výr.)

  9.00          za zos. rodičov Štefana, Ľudmilu, sestry, brata a švagra

10.30          za farníkov

14.30          za zos. manžela Štefana Džubaka a syna Miroslava

18.00          za zos. Jána, Annu a Jána

23.05.2022          PONDELOK

 

18.00          za zos. Janilu Hecejovú (30. deň)

24.05.2022          UTOROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

18.00          za zos. z rodín Hossovej, Markovičovej, Brejčakovej,

brata Jozefa a švagra Jána

25.05.2022          STREDA

  7.00          za zdravie a Božiu pomoc v chorobe

18.00          za zos. rodičov Štefana a Máriu (nedožitých 100 r.)

26.05.2022          ŠTVRTOK – SLÁVNOSŤ – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

  7.00          za zos. Agnesu (1. výr.) a Františka Ondrejčákových

18.00          za farníkov

27.05.2022          PIATOK

  7.00          za zos. Slávku

18.00          za zos. Jána Vincenta (30. deň)

28.05.2022          SOBOTA

  7.00          za zos. manžela Jána Novotného (nedožitých 90 r.)

18.00          na poďakovanie za 80 r. pre Máriu s prosbou o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti s rodinami a za zos. synovca Miroslava

29.05.2022          SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

  7.00          na poďakovanie za 35 r. spoločného života a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

  9.00          za zos. Júliu a Štefana

10.30          za farníkov

14.30          za zos. manžela Štefana Hrušovského (9. výr.)

18.00          za zos. Jozefa Pastvu a Máriu Kováčovú

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

22.05. – 29.05.2022

22.05.2022     VI. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30    o B. požehnanie a zdravie pre Žofiu /80 rokov života/        

09.00    o B. požehnanie a zdravie pre Františka /60 rokov života/

10.30    za zos. starých rodičov Jozefa a Máriu

15.30    poďakovanie za 25 rokov manželstva Mariána a Andrey

19.00    za zos. rodičov Bodurkových

23.05.2022      PONDELOK

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. manžela Stanislava

24.05.2022   UTOROK

08.00     za zos. Žofiu Michalikovú

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. Justínu, Pavla, Jána a Darinu

25.05.2022    STREDA

08.00     za zosnulých Jozefa a Petronelu, Margitu a Katarínu

15.30     za zos. Štefana, Máriu a Štefana Bartošových

18.30     za zos. Milana a Máriu Dugasových

26.05.2022     ŠTVRTOK  – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť

08.00    za zos. Štefana a Annu Augustiniakových

15.30    za zos. Uršulu, Augustína a Leva

18.30    za zos. Milana Morihladka /1. výr./ a zos. rodičov Jána a Katarínu

27.05.2022   PIATOK

08.00    za zos. Jána

15.30    poďakovanie Pánu Bohu za všetky milosti a lásku

18.30    za zos. Milana a Emíliu Oreškových a za zos. Emíliu Poráčovú

28.05.2022   SOBOTA

08.00    za zos. Marcela a Annu

15.30    za zos. rodičov Vaščákových

18.00    za zos. z rodiny Václava Kolniaka

29.05.2022     VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30    za zos. Ladislava, Apolóniu, Máriu a Jarmilu

09.00    o úctu k Duchu Svätému

10.30    za zos. Emila Farkašovského

15.30    za zos. Stanislava, Jána a Ondreja

19.00    za zos. Petru Drgoncovú a jej nenarodené dieťa

 

 

 O H L Á Š K Y 

(22.05.20022)

Michal Hricko,  narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi , syn rodičov Jozefa a Viery r. Novotnej a Juliána Matejková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Petra a Anny  r. Dzimkovej.

 Dominik Tudoš,  Rím. kat., narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach, syn rodičov Jozefa a Gabriely r. Harmanovej a Denisa Hodáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Ľubomíra a Aleny  r. Zekuciovej.

 Juan Carlos ROMERO AGUILERA, Rím. kat., narodený Palma De Mallorca , bývajúci Palma De Mallorca  , syn rodičov Juan ROMERO SEGURA a Victoria AGUILERA CANO a Katarína Kršáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Karola a Evy  r. Čujovej.

 František Čonka,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Františka a Milady r. Kokyovej a Radomíra Veselá,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Radomíra a Renáty  r. Čonkovej.

 Marián Grečko,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, syn rodičov Jána a Anny r. Frankovičovej a Michaela Rerková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, dcéra rodičov Jozefa a Oľgy  r. Rušinovej.

 Ján Koky,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Petra a Viery r. Šarišskej a Zuzana Šarišská,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Františka a Jany  r. Šarišskej.

 Ján Lipták,  Rím. kat., narodený Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Ľudovíta  a Jany r. Bdžochovej a Veronika Barabásová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, dcéra rodičov zos. Petra a Márie Olejníkovej   r. Hanzelyovej.

 Lukáš Pollák,  Rím. kat.,  bývajúci v Košiciach, syn rodičov Petra  a Mariany r. Bodnárovej a Dominika Popaďáková,  Gr. kat.,  bývajúca v Cabove, dcéra rodičov Viliama a Anny r. Šimkovej.

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Oznam o synode

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.