Farské oznamy

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(01.08.2021) 

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a vo farskom kostole vo štvrtok a piatok od 17.00 hod.
 • Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na našu Svätyňu.
 • Pozývame Vás aby ste sa zapojili do prípravy duchovnej kytice. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude obetovaná za Slovensko a za pápeža Františka.
 • Páter Krištof pozýva v septembri na pút do Medžugoria. Viac informácie na nástenke.
 • Do konca augusta prosíme vybavovať úradné záležitosti na farskom úrade v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Vo farskom kostole spovedáme počas prázdnin pol hodiny len pred sv. omšami.
 • Pápežská nadácia ACN Slovensko vyzýva k pomoci prenasledovaným kresťanom. Pozývame vás zapojiť sa od 9.7. – 26.8.2021 do modlitbovej kampane „7 týždňov za prenasledovaných kresťanov.“ Možnosti zapojenia sa, všetky informácie a kontakt na organizátora nájdete na web stránke 7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk

Farský kostol.

 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 3 – p. Márie Novotnej. Ďakujeme všetkým, ktorý upratali kostol, a tým ktorí pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.
 • Na kostol obetovali: z krstu Darí Mertinko 200,-€ Bohu známa 50,-€ z pohrebov: Ľuboša Finduru 90,-€ Ondreja Polomského 100,-€ Ľudmily Frankovičovej 100,-€. Pán Boh zaplať za milodary.

Svätyňa Božieho milosrdenstva 

 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V najbližšiu sobotu majú na starosti upratovanie kostola veriaci z ulice Tkáčskej: 1 a 2.
 • Na svätyňu obetovali: z Krstu Natálie Jaseňákovej: 20,-€. Pán Boh zaplať.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

 

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

01.08. – 08.08.2021

  

01.08.2021         OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00         za zdravie a Božie požehnanie pre Janku

  9.00         za zdravie a Božie pomoc pre Jozefa a zos. rodičov Cyrila a Máriu ned.80. r.

10.30         za farníkov

18.00         za zos. Jozefa Šubu (30. deň)

02.08.2021         PONDELOK

  7.00         za zos. Emila a sestru Máriu

18.00         za zos. Jozefa Dobšinského

03.08.2021         UTOROK

  7.00         za zos. Helenu Štefana Zumerling

18.00         za zos. Jakuba Liptáka

04.08.2021         STREDA – Sv. Jána Máriu Vianeya – Spomienka

  7.00         za zos. s rodiny Hradiskej a Stašikovej

18.00         Aid

05.08.2021         ŠTVRTOK

  7.00         za zos. rodičov Michala a Annu, brata Jana a Irenu

18.00         za povolania

06.08.2021         PIATOK – PREMENENIE PÁNA – SVIATOK

  7.00         za zos. Františka Bereghazýho (30. deň)

18.00         za zos. mamku Máriu a ostatných s rodiny Michlikovej

07.08.2021         SOBOTA

  7.00         Aid

18.00         za zos. rodičov Helenu a Jozefa Petaka

08.08.2021         DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00         za zos. Jána a Helenu Havašovych

  9.00         za zos. rodičov Františka a Máriu Bartošovych

10.30         za farníkov

18.00         za zos. Magdalénu

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

01.08. – 08.08.2021

 

01.08.2021    OSEMNÁSTA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30      za duše v očistci

09.00      o B. požehnanie a zdravie pre rodinu

10.30      za zos. otca Juraja

15.30      za zos. Stanislava Kačenka /2 výr./

19.00      o B. požehnanie a zdravie pre Františka s rodinou

02.08.2021      PONDELOK

15.30      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30      za zos. rodičov Michala a Máriu a zosnulých z rodiny

03.08.2021    UTOROK

08.00     za zos. Martina a Máriu Valigurových

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. Máriu Čechovú

04.08.2021    STREDA – Sv. Jána Máriu Vianeya – Spomienka

08.00     za zos. Martina a Annu

15.30     za zos. rodičov: Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Miku a Janka Drozdu

18.30     za zos. Magdalénu Kniznerovú /ned. 60 rokov/

05.08.2021    ŠTVRTOK

08.00     za zos. z rodiny Repkovej a Suranovskej

15.30     za zos. rehoľnú sestru Agnieszku

18.30     za zos. rodičov Jána a Jozefínu

06.08.2021   PIATOK – PREMENENIE PÁNA – SVIATOK

08.00     za zos. Stanislava a Alžbetu

15.30     za zos. Štefana

18.30    za zos. manžela Jozefa /11. výr./ a zosnulých z rodiny

07.08.2021    SOBOTA

08.00     o Božie požehnanie

15.30     o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Lenky a Lukáša

18.00    za zos. Darinu /1.výr./

08.08.2021    DEVÄTNÁSTA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30      za zos. Vilmu

09.00      za zos. manžela Jozefa a syna Miroslava

10.30      o B. požehnanie a zdravie pre Annu a jej rodinu

15.30      za zos. z rodiny Olejníkovej, Jána, Helenu a Vladimíra

19.00      za zos. Boženu / ned. 70 rokov/

 

O H L Á Š K Y

(01.08. 2021)

Michal Čmeľ,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Harichovciach,   syn rodičov Jozefa a Moniky r. Moňokovej a Katarína Slebodníková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Víta a Kataríny  r. Bdžochovej.

 Marek Soľák,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Miloša a Ivety r. Bartošovej a Katarína Holotňáková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca – Lúčka, dcéra rodičov Viktora a Alžbety  r. Tatarkovej.

 Patrik Macala,  Gr. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci – Poráč,   syn rodičov Petra a Jany r. Gurovej  a Romana Tkáčová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miroslava a Zuzany  r. Augustiňákovej.

 Lukáš Koky,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Dušana  a Mileny r. Šarišskej a Ivana Lipovská,  Rím. kat., narodená v Košiciach, bývajúca v Hrabušiciach, dcéra rodičov Milana a Ivany r. Muvlavičovej.

 Ivo Vikartovský,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Novoveskej Hute,   syn rodičov Ivana a Moniky r. Zajacovej a Simona Novottová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Zdenka a Moniky  r. Servatkovej.

 Šimon Rerko,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Vladimíra a Anny r. Rychtarčíkovej  a Simona  Maceľuchová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Ľubomíra a Márie  r. Kravecovej.

 Jakub Ondra,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Kamila a Urszuly r. Rekas a Katarína Kukurová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Stanislava  a Márie  r. Krempaskej.

 Peter Hus,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Petra a Márie r. Harenčárovej  a Valéria Harnišová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca vo Ferčekovciach, dcéra rodičov Františka  a Gabriely  r. Kakalejčíkovej.

 Viliam Štrauch,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch ,   syn rodičov Viliama a Bibiány r. Kravianskej  a Jennifer Majchráková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Augustína  a Scarlett  r. Nogheovej.

 Matuš Romančík,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Zdenka a Ľudmily r. Škovirovej a Emma Biroščáková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca Brutovciach, dcéra rodičov Petra a Eleny  r. Kiseľovej.

 

                                                                 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!