Verejné bohoslužby v našich kostoloch do odvolania slávené nebudú .

Zapísané úmysly budú odslúžené kňazmi súkromne.

 Po upozornení a z dôvodu šírenia sa nákazy Vás žiadame, aby ste v čo najväčšej možnej miere zostávali doma. Farský kostol bude preto otvorený len od 16.00 do 18.00 hod.

KVETNÁ NEDEĽA

(05.04.2020)

 • „Liturgia domácej cirkvi“, na dnešnú nedeľu: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/04/Kvetn%C3%A1-nede%C4%BEa.docx

 • Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk

 • Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.

 • Napriek tomu všetci môžeme prežívať tieto tajomstva v domácej Cirkvi. Návod k tomu nájdeme na ponižším linku. Tieto materiály pripravil vdp. František Trstenský. Nech nám poslúžia k modlitbe v kruhu rodiny.

 • https://www.ke-arcidieceza.sk/fileman/Uploads/Liturgia%20doma%CC%81cej%20cirkvi%20_VN_2020a.docx

 • Na Zelený štvrtok odporúčame sláviť spoločnú modlitbu vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere. Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu.

 • Vo Veľký piatok odporúčame sláviť liturgia domácej cirkvi popoludní okolo 15:00 hod., ale tak, aby to nenarušilo sledovanie veľkopiatočnej liturgie na pamiatku Pánovho umučenia. V tento deň odporúčame použiť väčší kríž, alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu, položte ich na stôl.

 • Na Veľkonočnú vigíliu odporúčame sláviť spoločnú modlitbu vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania. Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, pohár so svätenou vodou, vetvičku. Na stole ponechajte nezažatú sviecu; ak je možné, nech každý má aj svoju vlastnú sviečku.

 • Piatok, deň Pánovho umučenia a smrti, je dňom záväzného pokánia v celej Cirkvi; vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst, môžeme jesť 3 krát a v tom raz do sýta.

 • Od Veľkého piatku sa začíname modliť novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva.

 • Farský kostol od piatku do nedele bude zatvorený.

 • Spoveď pred sviatkami nebude, odpustenie hriechov môžeme získať skrze dokonalú ľútosť.

 • Dokonalá ľútosť je vtedy, keď pochádza z bolesti duše, že hriechom sme urazili milovaného Boha. Je to ľútosť z lásky. Takáto ľútosť sprevádzaná predsavzatím už viac nehrešiť a pristúpiť k spovedi hneď, ako to len bude možné nás zmierujú s Bohom a odpúšťajú sa nám všetky hriechy. Na spoveď preto treba ísť až sa stav vráti do normy.

 • Hodiny slúženia v našej farnosti počas Trojdnia a sviatkov sú uvedené pri úmysloch.

 • Vážne stavy chorých prosíme nahlasovať na fare alebo do centra.

 • Úradné záležitosti vybavujeme cez telefón, po dohode osobne.

 • Úmysly sv. omši na apríl môžete nahlasovať cez telefón.

 • Farský kostol 053/ 44 312 09

 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44

 • Správca farností Adam Luba 0905552851

 • Priame prenosy Hodiny Božieho Milosrdenstva a omší z nášho Centra milosrdenstva o 15.00 hod. môžete sledovať skrze link:

http://www.centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/

http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 • Pohreby sa konajú iba na cintoríne, len za účasti najbližších.

 • Na kostol z pohrebu Gizeli Grečkovej obetovali 150 €. Pán Boh zaplať za milodar.

 • Na novú dlažbu vo Svätyni obetovali bohuznámi: 50 € a 100 €. Novú dlažbu si môžete pozrieť v galérii našej webovej stránky: centrummilosrdnestva.sk/galeria/

 Všetkým farníkom v tomto ťažkom čase skúšky prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého Veľkého týždňa

 

 Plnomocné odpustky

 Vatiká 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

 Biskupi veriacich prosia: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“

 Povzbudzujeme vás k modlitbe pri sledovaní televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb a prijate duchovného prijímania.

TV LUX         v týždni: 7.00,   12.00,   18.30        v sobotu:  7.00,   18.30             v nedeľu:       7.00,   18.30

RÁDIO LUMEN  8.30,   18.00

 Spájajme sa z Vami v spoločnej modlitbe vo svojom súkromí o 20.00 hod.  Pomodlime sa  Ruženec, Korunku k Božiemu milosrdenstvu a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Začiatok modlitby nám pripomenú zvony z našich kostolov.

JEŽIŠU DÔVERUJEM TI.

 

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

05.04 – 12.04.2020

 05.04.20                 KVETNÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

9.00            1. za zdravie a Božie požehnanie pre otca Františka, brata Brania a sestru Desanu

                      2. za farníkov

06.04.20               PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

1                  za zos. Františka Kubalca (30 deň.)

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzku (30. rokov)

07.04.20               UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

1                 za zos. Jána a Emíliu

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu

08.04.20               STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

1                 za zos. manžela Štefana, sestru Evu a súrodencov z rod. Melegovej

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre vnukov: Simonku. Jarka a Jurka

09.04.20               ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

15.00          1.  za zdravie a Božie požehnanie pre syna Pavla, Stanislava Babika, dcéru Katku, zaťa a ich deti

                     2. za zdravie a Božie požehnanie pre Simonku a Natáliu

10.04.20               VEĽKÝ PIATOK, SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

15.00          OBRADY

11.04.20               BIELA SOBOTA

19.30           1. za zdravie a Božie požehnanie pre mamu a rodinu Bohmerovu

                      2. za novo pokrstených

12.04.20                 NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

9.00            1. za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Zuzanu (30. rokov)

                     2. za farníkov

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Svätyňa Božieho Milosrdenstva

 

05.04. – 12.04.2020

05.04.2020        KVETNÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

                1) za zdravie pre Amáliu, Renátu a Romana Pitulových

                2) za zos. Eduarda Zeleňáka

                3) o Božie požhnanie a zdravie pre Petra a Lýdiu

      15.30  4) za duše v očistci, za zos. st. rodičov: Juraja a Apolóniu Novotných, prastarých rodičov: Ferenčákových (youtube)

06.04.2020       Pondelok Veľkého týždňa         

                   1) za zos. Štefana, Helenu a Helenu

                  2) o B. požehnanie a zdravie pre Alenku Varšovú

       15.30  3) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov (youtube)

07.04.2020       Utorok Veľkého týždňa         

                1) za zos. : Jána, Veroniku a Vlastu Rerkových

                2) za zos. Dietricha /1. výr/

       15.30   3) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov (youtube)

08.04.2020       Streda Veľkého týždňa         

                        1) o Božie požehnanie a zdravie pre deti, vnúčatá a pravnúčatá Ľudmily Babikovej

                   2) o B. požehnanie a zdravie pre rodičov

      15.30   3) o B. požehnanie a zdravie pre Marcela /40 rokov života/ a jeho rodinu (youtube)

09.04.2020       Zelený štvrtok

               15.00  Hodina milosrdenstva (youtube)

               16.00   Sv. omša

10.04.2020       Veľký piatok

      15.00  Novéna pre Sviatkom Božieho milosrdenstva (youtube)

      15.30  Obrady Veľkého Piatka   (youtube)

11.04.2020       Biela sobota

      19.30   Liturgia Bielej Soboty (youtube)

12.04.2020        NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

      09.00  1) zos. Tomáš Lengvarský / 5 výr. smrti a nedožitých 80 rokov/     

      10.30  2) za zos. Jakuba Liptáka

      15.00   – Hodina milosrdenstva (youtube)

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,

ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet

ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti,

ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie

v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;

osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,

daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov,

sestry a dobrovoľníkov,

daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,

ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým

žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

 

Dokonalá ľútosť

Vatikán 20. marca (RV) Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti.

Salus animarum – spása duší – je najvyšším zákonom Cirkvi. V týchto časoch pohotovosti pandémie, s ťažko chorými izolovanými na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, ako aj s rodinami, ktoré musia zostať doma v karanténe na zabránenie šíreniu vírusu, je užitočné pripomenúť si bohatstvo katolíckej tradície. Pápež František tak urobil v piatok 20. marca pri rannej svätej omši v Domes sv. Marty:

„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec… Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ – Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:

Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“

Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti:

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).

 

Prežívanie omšových prenosov

Otec biskup Mons. Jozef Haľko vysvetľuje, že  Eucharistiu je možné v takejto výnimočnej situácii prijímať aj duchovne. Upozorňuje však na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor:

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.“

Počas duchovného prijímania Eucharistie je vhodné pomodliť sa na príklad túto modlitbu:

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Hovorca KBS otec Martin Kramara pripustil, že sobáše sa buď posúvajú, alebo konajú len v úzkom kruhu a nevysluhuje sa počas nich svätá omša.

Otec biskup Haľko však upokojil veriacich a povedal, že sviatosti ako pomazanie chorých budú naďalej vykonávané podľa potreby.

 

Pre informácie o šírení koronavírusu a aktuálnych opatreniach sledujte Úrad verejného zdravotníctva.

Pre najaktuálnejšie informácie od otcov biskupov odporúčame sledovať stránku Tlačovej kancelárie KBS