PIATA PÔSTNA NEDEĽA

(26.03.2023)

 • Dnes po sv. omšiach bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Od stredy v našom dekanáte začíname veľkonočné spovedania. V našej farnosti budeme spovedať:

vo farskom kostole vo štvrtok od 15.00 hod. do 17.15 hod.

vo Svätyni Božieho milosrdenstva v najbližšiu nedeľu od 14.30 hod. do 17.00 hod.

 • Využime službu kňazov z iných farností a priblížme sa ku Kristovi.
 • Vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sa bude spovedať:

– v stredu od 10.00 do 11.45 hod.

– v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

 • Keďže spovedáme v dekanáte, rozpis je na nástenkách a na internete, v našich chrámoch nebudeme spovedať od stredy 29.03. do utorka 04. 04.
 • Ku chorým pred sviatkami pôjdeme v utorok 04.04. od 9.00 hod.
 • Dodatočná spoveď pred prvým piatkom nebude.
 • Riaditeľstvo Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do školy pre rok 2023/2024 sa uskutoční v priestoroch školy 3. a 4.4. od 15.00 do 17.00 hod. Elektronickú prihlášku spolu s rezerváciou termínu nájdete na stránke školy od 1.4.
 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
 • Pozývame zapojiť sa do modlitbovej aktivity Pôst so zasvätenými, v rámci ktorej sa každý deň modlíme vybrané modlitby za rehole pôsobiace na Slovensku. Tieto modlitby a zoznam reholí nájdete v Emanueli a na web stránke: apostolatlaikov.sk
 • Pozývame na púť do Medžugoria od 17. do 25. júla. Prosíme záujemcovu čim skôr sa nahlásiť u p. Adama Łubu. tel. 0905552851.  Viac informácií na plagáte.

Farský kostol

 • Všetky deti pozývame na detský spevokol v nedeľu o 8.30 hod.
 • V pondelok o 18.45 hod. pozývame na stretnutie všetkých miništrantov.
 • V stredu pozývame všetkých lektorov na stretnutie po večernej sv. omši.
 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.00 hod. Pripravená je aktivita.

Okrem toho budú krížové cesty:

 • v nedeľu na Kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.,
 • v utorok o 16.30 hod. na rómskej kolónii,
 • vo štvrtok – po večernej sv. omši – pripravujú ju rodiny,
 • v piatok – po večernej sv. omši.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 23 – p. Daniely Valigurskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • V pondelok pozývame na pravidelnú poklonu po večernej sv. omši s vešperami o 20.00 hod.
 • Vo svätyni v tomto týždni nebude pravidelná štvrtková poklona.
 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 18.00 hod. Pripravená je aktivita. Pre dospelých taktiež v piatky po večernej sv. omši. V nedeľu v rámci pobožnosti v Hodine milosrdenstva.
 • V najbližšiu sobotu a nedeľu kvôli veľkonočnej spovedi sv. omša vo svätyni o 15.30 hod. nebude.
 • Na svätyňu obetoval jeden bohuznámy 50€. Ďakujeme aj všetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka alebo na účet svätyne.
 • Prosíme všetkých, ktorí zapisujú úmysly na spoločné sv. omše v rámci pondelkových a utorkových sv. omší, aby svoje úmysly nahlasovali v sakristii svätyne do prvej nedele daného mesiaca.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a 5 dobrovoľníkom. Najbližšie upratovanie svätyne majú na starosti  v sobotu od 09.00 hod. veriaci z ulice Strojníckej 1 a 2.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa lásky, pokoja a Božie požehnanie počas celého pôstneho obdobia.

 

 

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

26.03. – 02.04.2023

  

26.03.2023          PIATA PÔSTNA NEDEĽA

  7.00          za zos. rodičov, starých rodičov a uja Fera

  9.00          za zos. Jána Kormeníka

10.30          za farníkov 

18.00          za zos. rodičov a zos. z rodiny Findurovej

27.03.2023          PONDELOK   

  7.00           za Božie požehnanie v rodine

18.00          za zos. Vladimíra, Michala, rodičov Máriu a Štefana

28.03.2023          UTOROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Ľubomíra a ich rodiny

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

29.03.2023          STREDA

  7.00          za zos. manžela Štefana (nedožitých 80 r.) a zos. z rodín Pacanovskej a Lukačovskej

18.00          za zos. svatovcov Michala, Žofiu Pendrovových, Jozefa a Annu

30.03.2023          ŠTVRTOK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa z príležitosti 60. narodenín

18.00          za zos. Jaroslava Majkuta (30. deň)

31.03.2023          PIATOK

  7.00           na úmysel Apolónie a za všetkých ktorých nosí vo svojom srdci, živých aj zosnulých

18.00          za zos. z rodín Antolovej, Morihladkovej a Tkačovej

01.04.2023          SOBOTA

  7.00          za zos. rodičov Máriu, Mateja a sestru Elenu

18.00          za zos. rodičov Jána, Katarínu, Annu a ich deti

02.04.2023          PALMOVÁ NEDEĽA

  7.00          za zos. Emila, Teréziu a Františka

  9.00          za zos. Šimona a Jozefínu Holečkových

10.30          za farníkov 

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a zos. dcéru Ľubicu

 

 

  Svätyňa Božieho milosrdenstva:

26.03. – 02.04.2023

26.03.2023   V. PÔSTNA NEDEĽA

07.30    za zos. Radoslava

09.00    poďakovanie za 60 rokov života s prosbou o ZBP pre celú rodinu

10.30    o B. požehnanie a zdravie pre deti Ivetu, Moniku a Jána s rodinami

15.30    za zos. Mariána Lorinca  /YouTube/

19.00    o B. požehnanie a zdravie pre otca Emila /89 r./, syna Emila a rodinu Zentkovu

27.03.2023     PONDELOK

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. manželov Pavla a Agnesu

28.03.2023   UTOROK

08.00    za zos. Tomáša a Jozefa

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. Genovévu Nagranovú

29.03.2023    STREDA

08.00     na úmysel celebranta

15.30     za zos. z rodín Ondrovej, Filinskej a Dudovej

18.30     o B. pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie pre Annu /60 r./ a jej rodinu

30.03.2023  ŠTVRTOK

08.00    za zos. rodičov Pavla a Annu, brata Pavla a švagra Jána

15.30    za zos. Ľudovíta a Dezidera

18.30    za zos. Gabriela Hericha /30 r./

31.03.2023   PIATOK

08.00    za zos. rodičov Tomáša a Máriu, brata Antona, Jána a Daniela

15.30    za zos. Zuzanu Medvecovú a Zuzanu Beluškovú

18.30    za zos. Milana /ned. 65 r./ a zos. z rodiny Budzovej

01.04.2023   SOBOTA

08.00    za zos. z rodiny Drgoncovej rodičov, manžela a syna Milana

15.00    Pobožnosť v Hodine milosrdenstva

18.00    za zos. sestry a švagrov

02.04.2023   PALMOVÁ NEDEĽA

07.30    za zos. Gejzu Horváta

09.00    za zos. Bartolomeja a Emíliu Bartošových /Rádio Mária/

10.30    k úcte Ducha Svätého /YouTube/

14.30  – 17.00 Veľkonočná spoveď

19.00    za zos. Imricha Tarkovácsa /30. výr./

 

 

 

 O H L Á Š K Y 

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!