Kto dá prístrešie svätej rodine?

  Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sa nezadržateľne blížia. Predvianočný zhon, upratovanie, nakupovanie darčekov sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia. Avšak, podstatou Vianoc je úplne niečo iné. Kresťania po celom svete sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  sú ranné sväté omše – roráty, ale aj deviatnik...

pokračovať v čítaní

Karibuni Kenya

V piatok po mládežníckej sv. omši sa s nami podelila o svoje zážitky z Keni naša farníčka Ivana Brajerová. Ivana sa rozhodla počas svojich prázdnin navštíviť Keňu a pomáhať tam tým, čo to potrebujú. Do Kene sa dostala cez projekt eRko. Náplňou jej práce v misii bola predovšetkým starostlivosť o...

pokračovať v čítaní

Vysielacia pobožnosť

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v sobotu 15. decembra o 10.00 hod. počas sv. omši sa 402 deťom z 20 farností prihovoril Mons. Jozef Bieľak – špirtuál knažského seminára v Spišskej Kapitule. Na záver slávnostnej sv. omše bolo prítomným koledníkom udelené slávnostne požehnanie...

pokračovať v čítaní

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

pokračovať v čítaní

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

pokračovať v čítaní

Stretnutie otcov pallottínov

Dnešnú večernú svätú omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva obohatila prítomnosť 22. kňazov a bratov so Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ktorí majú v našej farnosti stretnutie. K otcom pallottínom pôsobiacim na Slovensku a v Čechách sa pripojil aj otec provinciál páter Jozef Lasak SAC spolu s ďalšími dvoma spolubratmi z Poľska. Svätej...

pokračovať v čítaní

Slávnosť Krista Kráľa

Bočný oltár vo farskom kostole je zasvätený Kristovi Kráľovi.  Preto sa dnes počas  popoludňajšej pobožnosti, pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou konala obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastnil na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, mohol za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.   Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí...

pokračovať v čítaní

Oktáva Všetkých svätých

S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. V období od 1. novembra do 8. novembra sme ich mohli obetovať za duše v očistci. Preto sme sa každý večer po večernej svätej omši v sprievode našich duchovných otcov vybrali na cintorín, kde sme sa pomodlil desiatok ruženca, modlitbu Verím v...

pokračovať v čítaní