Zatiaľ žiadne komentáre

Rok 2018 vo farnosti

ROK 2018 VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

 

V končiacom sa roku boli vykonané nasledovné práce:

Vo farskom kostole:

 • výmena svietidiel v čajovni, oázovej miestnosti, na schodišti, v sakristii a pri kríži,
 • na farskej záhrade bol dokončený altánok pre potreby návštevníkov ihriska, rodín, mládeže a iné spoločenské akcie,
 • rekonštrukcia a zateplenie kúpeľne a záchodu na fare, maľovanie izieb,
 • dofinancovanie projektov telocvične pri Základnej škole Povýšenia svätého Kríža
 • Vo Svätyni Božieho milosrdenstva:
 • plechové úpravy na streche nad oknami proti zatekaniu daždivej vody
 • Akcie, ktoré sa konali v rámci našej farnosti
  • Začiatkom roka sa konala v našej farnosti koleda. Navštívili sme 192 domácností.
  • 7. januára sa uskutočnilo koledovanie „Dobrej noviny“ vo farskom kostole a tiež vo SBM. Vyzbieralo sa 1500,50€.
  • 7. januára vo SBM odohrali deti z Cirkevnej materskej školy a zo Základnej školy Povýšenia svätého Kríža divadelné predstavenie o „Božom narodení“.
  • 21. januára – na sviatok sv. Vincenta Pallottiho – bola slávnostná sv. omša vo SBM, ktorú celebroval vdp. Marián Sivoň, farár z Letanoviec. Vdp. Marián Sivoň bol hlavným celebrantom a kazateľom aj počas ostatných odpustov, ktoré sa každý rok konajú vo SBM – sv. Martina, sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.
  • 27. januára sa uskutočnil karneval pre deti v priestoroch Základnej školy Povýšenia svätého Kríža.
  • 3. februára sa konal XXI. Kresťanský nealkoholický ples.
  • Akciou „Pôstna krabička pre Afriku“ sme podporili misijný projekt sumou 1350€.
  • V pôstnom období sa konali pobožnosti Krížovej cesty na Smižianskej Kalvárii. Posledná Krížová cesta, v stredu Veľkého týždňa, sa konala ulicami Smižian. Krížové cesty boli aj v Rómskej kolónii.
  • 9. marca sme sa zapojili do aktivity 24 hodín pre Pána, ku ktorej náš pozval Svätý Otec František.
  • 11. marca – v  rámci akcie „Podeľ sa obedom“ – sme podporili finančnými prostriedkami v sume 2650€ viacdetné rodiny a invalidné deti vo farnosti Umaň na Ukrajine.
  • 16. – 18. marca rodiny z hnutia Domáca Cirkev prežívali v Maniovach duchovnú obnovu – Oázu Modlitby.
  • 25. marca sa do duchovnej adopcie a do kampane Aby sa dieťa mohlo narodiť každoročne zapája aj naša farnosť.
  • Diecézneho stretnutia mládeže, ktoré sa konalo 7. apríla v Spišskej Novej Vsi, sa zúčastnila aj mládež z našej farnosti. Témou stretnutia bola O2H – ODVAHA.
  • 8. apríla sa vo SBM konala odpustová slávnosť pri príležitosti Sviatku Božieho milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský, bratislavský metropolita.
  • 29. apríla nás žiaci Základnej školy Povýšenia svätého Kríža obohatili divadelným predstavením Dorotka v čarovnej krajine.
  • V priebehu mesiaca máj sa deti zapájali do májových pobožností, ktoré boli spojené s aktivitou.
  • 5. mája sa uskutočnila púť veriacich do Krakova, v rámci 14. Celoslovenskej rozhlasovej púte Rádia Lumen.
  • 19. mája sme prežívali vo SBM 200-sté výročie kňazskej vysviacky sv. Vincenta Pallottiho a bdenie maturantov.
  • 27. mája – 1. sv. prijímanie v našej farnosti.
  • 31. mája – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi so slávnostnými sprievodmi s Eucharistickým Kristom.
  • 10. júna sme boli obohatení zážitkami z koncertu o Sv. Jánovi Pavlovi II., ktorý sa konal na Zimnom štadióne v SNV.
  • 24. júna sa na farskej záhrade uskutočnil „ Deň detí“.
  • 26. júna mal vo svätyni primičnú svätú omšu páter Patrik Petrik, člen Koinonie sv. Jána Krstiteľa.
  • 30. júna sa uskutočnila vo svätyni púť miništrantov spišskej diecézy, na ktorej novokňazi našej diecézy udelili novokňazské požehnanie.
  • Začiatkom júla sa uskutočnila púť do Medjugoria.
  • 8. – 22. júla mládež prežívala duchovné cvičenia OÁZA II° v Hnilčíku.
  • 23. – 26. júla sa uskutočnil detský tábor v Hnilčíku.
  • Cez prázdniny v našej farnosti nastali personálne zmeny. Páter Leonard Lasota odišiel do Michaloviec, administrátorom farnosti sa stal páter Adam Luba. Páter Vladimír Peklanský odišiel do Ríma, rektorom SBM bol menovaný páter Peter Klubert. Do komunity pri SBM prišli pátri Artur Cierlicki a Adam Walczuk, a do Smižian prešiel páter Krzysztof Zontek.
  • 7. júla skupina z našej farnosti putovala peši na Levočskú horu.
  • 5. augusta sa uskutočnila púť do Gaboltova.
  • V mesiaci august bola pešia púť z Michaloviec do SBM v našej farnosti.
  • V polovici augusta niekoľko mladých putovalo do Medjugoria.
  • 16. septembra sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť, pri ktorej sa nám prihovorili dekan spišskopodhradského dekanátu a farár zo Spišských Vlach vdp. Jozef Šimurdiak. Po sv. omšiach bolo uctenie relikvie Svätého kríža. S odpustovou slávnosťou je už tradične spojený Farfest. Okrem tradičných aktivít pre deti a celé rodiny sa konali futbalové zápasy.
  • Koncom septembra sme začali s prípravou na birmovku.
  • V mesiaci október sa deti zapájali do ružencových pobožností, ktoré boli spojené s aktivitou.
  • V nedeľu, 7. októbra, sme ďakovali za tohtoročnú úrodu v rámci sv. omše o 10.30 hod. vo farskom kostole.
  • 16. októbra sa vo farskom kostole uskutočnil XXIII. ročník medzinárodného hudobného festivalu „MUSICA NOBILIS“.
  • 20. októbra sa vo svätyni uskutočnila III. Púť Rómov.
  • 1. novembra sme sa v poobedňajších hodinách zhromaždili na cintoríne a modlili sme sa za našich zosnulých.
  • Oktáva Všetkých svätých – po večerných sv. omšiach sme kráčali na cintorín a tam sme sa modlili za Cirkev trpiacu v očistci.
  • 2. novembra, pri Spomienke na všetkých verných zosnulých, sa aj naša farnosť zapojila do 15. ročníka celoslovenskej kampane „Sviečka za nenarodené deti“. Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili sv. omše v dome smútku za všetkých zosnulých.
  • 3. novembra – v rámci stretnutí pre deti sa uskutočnila „Párty všetkých svätých“.
  • 4. novembra sa konala popoludňajšia pobožnosť vo farskom kostole za zosnulých z našich rodín, ktorí nás opustili v priebehu tohto roka.
  • 5. novembra počas sv. omší sa nám prihováral náš spolubrat pôsobiaci na Ukrajine páter Jaroslav, ktorého sme podporili sumou 5185€ na dokončenie kostola Božieho Milosrdenstva v Žitomíri.
  • 22. – 24. novembra sa konala zbierka potravín v spolupráci s Tescom. Vďaka vašej štedrosti sme mohli výrobkami podporiť mnohé rodiny v našej farnosti. Dobrovoľníci farskej charity denne podporujú potrebujúce rodiny a sú vítaní aj noví členovia.
  • Adventná príprava sa niesla v duchu hesla „Zo stromu Jesseho“. Do aktivity sa zapojili nielen deti, ale aj celé rodiny.
  • 10. decembra sme sa spoločne modlili vo farskom kostole počas večernej sv. omše za požehnanie pre novozvolené vedenie obce a za všetkých občanov.
  • 15. decembra sa uskutočnil v CBM Deň Spoločenstva Domácej Cirkvi.
  • Aj tohto roku prebiehala v našej farnosti akcia „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, do ktorej sa zapojilo 98 rodín. Obraz putoval od 15. decembra do vianočnej vigílie. Prijatie obrazu je spojené so spoločnou modlitbou celej rodiny.
  • 22. decembra – v sobotu – sa deti, ktoré prichádzajú na stretnutia, zišli v katechetickom stredisku na „Predvianočnej besiedke“. Ozdobili si vianočný stromček a zahrali si rôzne hry, nechýbali ani dobré koláčiky, ktoré pripravili mamky.
  • 29. decembra sa konal vo SBM benefičný koncert na podporu projektu „MADAGASKAR“. Vystúpili: Ľudova hudba Štefana Cínu a spevokol Spektrum. Obetovali ste 1803 €.

 

 • V CBM sa konajú duchovné cvičenia, rôzne aktivity a akcie vychádzajúce za hranice farnosti v rámci diecézy. Medzi inými aj víkendová príprava na manželstvo.
 • Počas roka sme sa snažili mediálne zviditeľniť svätyňu. Spolupracujeme s rádiom Lumen, kde máme pravidelné prenosy pobožností a sv. omší. V tomto roku dodatočne aj počas adventu.

 

Pri farskom kostole funguje čajovňa pre mládež a dve iné miestnosti, ktoré môžu využívať všetci na rôzne stretnutia.

Pri obidvoch kostoloch máme skupinu lektorov, ktorí čítajú počas svätých omší a miništrantov, ktorí posluhujú pri oltári.

Farská záhrada je prístupná pre rodiny a mamičky s deťmi. Je tam detské ihrisko, deti sa môžu vyskákať do sýtosti pod dozorom rodičov.

Vo farnosti existuje oáza rodín – Domáca Cirkev, mládeže a detí a tiež kruhy biblických žien a modlitby matiek. Pri Svätyni Božieho milosrdenstva sa pravidelne stretáva spevokol dospelých. Pri obidvoch kostoloch existujú detské a mládežnícke spevokoly. Vo farnosti funguje Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo. Vydáva sa farský oznamník Emanuel, ktorý pripravuje mládež. Raz do mesiaca sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva stretáva Rodina Nepoškvrnenej.

 

Vo farskom kostole je:

– v nedeľu pobožnosť o 14.00 hod;

– v pondelok večer a v sobotu ráno pobožnosť k Panne Márii Ustavičnej Pomoci – takzvaná veľká, nepretržitá novéna;

– v utorok Večeradlo Panny Márie;

– v stredu po večernej svätej omši Korunka Božieho milosrdenstva;

– vo štvrtok a prvý piatok v mesiaci hodinu pred večernou svätou omšou vyložená Sviatosť Oltárna;

– vo štvrtok po tretej nedeli v mesiaci po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie;

– v druhý piatok v mesiaci Nikodémova noc;

– v prvú sobotu v mesiaci po rannej sv. omši sa koná prvosobotná Mariánska pobožnosť, k čomu nás vyzývajú Fatimské zjavenia;

– 13.-ho v mesiacoch máj až október, sa koná Mariánska fatimská pobožnosť s Mariánskym sprievodom okolo kostola;

– v prvú nedeľu v mesiaci po sv. omši o 10.30 hod. požehnanie matiek v požehnanom stave;

– v tretiu nedeľu v mesiaci pobožnosť k úcte Sv. kríža s uctením si relikvií Sv. kríža;

– v piatok  v rámci večernej sv. omše svätá omša pre mládež;

– tri piatky v mesiaci svätá omša pre Základnú Cirkevnú školu;

– pravidelné stretávanie animátorov, rodín, mládeže, katechétov, hospodárskej a pastoračnej rady;

 

Vo Svätyni Božieho milosrdenstva je:

– každý deň slávená Hodina Milosrdenstva;

– v pondelok po večernej sv. omši vyložená Sviatosť Oltárna pre adoráciu v tichu a na záver sa spoločne modlíme vešpery (v prvé pondelky je adorácia moderovaná)

– v utorok až štvrtok a prvý piatok v mesiaci adorácia Sviatosti Oltárnej medzi sv. omšami od 16.15 do 18.30 hod.;

– Nikodémova noc vo štvrtý piatok v mesiaci;

– raz v mesiaci sú formačné stretnutia členov a kandidátov do Združenia Katolíckeho Apoštolátu;

– v nedeľu 13. alebo po 13. v mesiaci svätá omša za chorých;

 

Ako vidíme je toho veľa. Máme toľko možností, toľko aktivít, ktoré sa v našej farnosti dejú. Stačí len prísť a do niečoho sa zapojiť. Využime to, čo máme a obohaťme jeden druhého. Ak máte nejaký dobrý nápad, príďte a radi ho prijmeme.

Pridať komentár