Zatiaľ žiadne komentáre

Farská púť do Šaštína

O Mária bolestivá naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha.

1.júna 2014, v medzinárodný deň detí, sa naša farnosť vydala na púť k našej nebeskej Matke a Sedembolestnej Patrónke Slovenska do Šaštína, národnej svätyne.

Počet pútnikov – farníkov presahoval vyše 200 ľudí: starých, mladých a detí spolu s našimi 4 kňazmi, ktorí pricestovali na 4 autobusoch, autách, ba aj jeden farník na motorke. Počas cesty sme sa v autobusoch modlili, spievali a aj dosť nasmiali. Po príchode na miesto sa o 12.45 hod. uskutočnila osobitná sv. omša pre našu farnosť. Hlavným celebrantom bol p. Adam a koncelebrantmi p. Leonard, p. Lukáš a p. Peter. Bol to krásny pohľad vidieť takmer zaplnenú baziliku našimi farníkmi. Božia Matka sa určite veľmi tešila. Po nej sme mali krátku prednášku o tomto pútnickom mieste a aj svedectvo života prednášajúcej a následne sme si pozreli mariánsku výstavu v bazilike. Krátko po 15.00 hod. sme sa v spojení s našou farnosťou, v ktorej sa v tento čas konali popoludňajšie pobožnosti, pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a zasvätili sme seba i celú farnosť Sedembolestnej Panne Márii touto zasväcujúcou modlitbou:

Sedembolestná Panna Mária, drahá naša Matka, patrónka Slovenska, ďakujeme Ti za všetku Tvoju pomoc a ochranu v našom živote. V dnešný deň, keď stojíme tu pred Tebou v Šaštínskej svätyni, zasväcujeme Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zvláštnym spôsobom celú našu Smižiansku farnosť – všetky deti, rodičov, starých rodičov, chorých, trpiacich a opustených. Každú rodinu, seba, ako aj všetky naše činnosti a podujatia. Týmto slávnostným úkonom Tebe, naša dobrotivá Matka, odovzdávame svoje životy. Pomáhaj nám uchrániť sa pred hriechom, uniknúť zlu, maskovanému sebectvu, sebaľútosti, premáhať pokušenia nečistoty, premáhať akúkoľvek naviazanosť a všetky ostatné formy hriechu. Pomáhaj nám, aby sme nestratili schopnosť rozlišovať dobro a zlo. Matka Božia, daj nám silu a ochotu zachovávať Božie prikázania, často sa spovedať a prijímať Ježiša Krista vo svätom prijímaní. Zasväcujeme Ti naše srdcia, aby boli otvorené na vnuknutia Ducha Svätého, aby si cez každého z nás mohla obracať a zachraňovať svet. Naplň nás túžbou po svätosti a po modlitbe. Dobrotivá Matka, daj nám poznanie, že modlitba je rozhodujúca v našom živote a daruj nám dar modlitby srdcom. Zasväcujeme Ti aj všetky naše dary a schopnosti, aby sme boli otvorení Božiemu plánu a jeho zámerom s každým z nás, aby sme nezabúdali, že náš život je darom, skrze ktorý máme druhým rozdávať lásku a viesť ich k večnému životu. Nauč nás byť pokornými a odvážnymi pri žití a hlásaní Božieho Slova. Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, zasväcujeme Ti aj chvíle pokušení a skúšok, v ktorých strácame Boha a v ktorých nám obeta Tvojho Syna nič nehovorí. Zasväcujeme Ti aj obdobia rôznych utrpení, aby sme ich znášali v duchu Evanjelia. Zaodej nás svojou vierou a nádejou, aby sme v týchto chvíľach nezlyhali a nezastavili sa na ceste. Matka Božia, zasväcujeme sa Ti, aby sme sa usilovali o rodinnú atmosféru medzi nami, o vzrast pokoja, úcty a vzájomnej jednoty. Matka Božia zasväcujeme Ti všetkých manželov, aby sa milovali skutočnou láskou, ktorá spočíva v sebadarovaní, v spoločnom prekonávaní problémov a vernosti až do smrti. Pomáhaj, aby manželia našej farnosti mali čisté srdcia, aby medzi nimi neboli sváry a žiarlivosť, aby verne milovali životného partnera, aby sa vyhýbali nielen telesnej, ale aj duchovnej nevere a chápali, že skutočná láska je rozhodnutím vôle milovať druhého. Krásna a milostiplná Mária, nedopusť, aby nás pohltili starosti o pozemské veci a prekážali nám v rozvoji osobného vzťahu s Pánom Ježišom a daj nám múdrosť pri riešení životných situácií. Nebeská Matka, zasväcujeme Ti celú našu farnosť, aby sme všetci plnili vôľu Tvojho Syna – Ježiša Krista a dosiahli stupeň slávy, ktorý nám On pripravil v nebi. Amen.

Po krátkom oddychu a spoločnej fotografii pred bazilikou sme sa museli pobrať už domov. Čas na tomto pútnickom mieste plynul rýchlo a to svedčí o tom, že nám tam bolo veľmi dobre.

Pri príležitosti roka Sedembolestnej Panny Márie sme mali možnosť po splnení obvyklých podmienok získať na tomto mieste úplné odpustky, a preto domov do farnosti sa nám vrátilo veľa svätých Smile.

Bola to náhoda, že termínom púte bol práve deň, keď sa zvlášť spomína na deti? Rozhodne nie! Spomienka na dieťa je vždy spojená aj so spomienkou na matku, ktorá si toho dosť vytrpela pre dieťa. A tak to zariadila Božia prozreteľnosť, aby sme sa v tento deň obzvlášť obrátili na svoju Nebeskú Matku, ktorá to s nami deťmi tiež nie vždy ma ľahké.

Pridať komentár