Zatiaľ žiadne komentáre

Stretnutie ctiteľov Sv.Vincenta Pallottiho

ZAC –združuje laikov, ktorí majú záujem zapájať sa v prvom rade modlitbou do spoločenstva, ktoré už Sv.Vincent Palloti –zvestovateľ budúcnosti snažil sa založiť.

Záujemcovia o lepšie poznanie kňaza Sv.Vincenta Pallotiho sa po 2-krát stretli v Rehoľno-formačnom centre pri SBM Sp.N.Ves, farnosti Smižany, na prednáške predstaveného pallotínov o. Vladimíra Peklanského, ktorý nás oboznamuje so životom Sv. Vincenta a jeho víziami do budúcnosti. Nie nadarmo je pomenovaný ako „Zvestovateľ budúcnosti“, ktorý predstihol dobu. Tiež v čom spočíva podstata kresťanstva, od čoho sa odvíja a kam smeruje. O tom všetkom nám hovorí Biblia. Sme Boží synovia a dcéry nášho Nebeského Otca – milované deti nášho milujúceho Otca. Boh posiela do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba Otče“- a tak nie si už otrok, ale Syn a keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Ak sme deti, sme aj dedičia – „Boží dedičia a Kristovi spoludedičia.“

Čo je podstatou synovstva? –„ Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ja som vinič, vy ste ratolesti, bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

Vzťah jednoty – „…Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče…“

A čo je podstatou vzťahu jednoty? – Základom je láska. Hriech narúša spoločenstvo s Bohom. Odmietanie Boha. Aby sme dosiahli spásu – byť s Bohom, čiže byť jeho Synom, vo vzťahu k Bohu ako Otcovi. Dôležité je aby sme sa hriechom neodlúčili od Boha, ale aby nás stále spájala Kristova Láska.

Takáto je podstata kresťanstva – žiť v Kristovej Láske. To hlásal aj Sv. Vincent Palloti- a pokiaľ je aj naša túžba naklonená k takémuto spoločenstvu , tak je na nás prijať pozvanie, na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v Rehoľno-formačnom centre pri SBM dňa 24. mája 2014. Stretnutie začína vždy o 9,00 hod. a končí svätou omšou o 16,15 hod.

Vítaní sú všetci – každé stretnutie bude pre Vás obohatením v Láske .

„Hľadaj Boha a nájdeš ho…hľadaj ho všade a nájdeš ho. Boh je tu pre Teba.“

Pridať komentár