Zatiaľ žiadne komentáre

Celoslovenské večeradlo

 Svätyňa Božieho milosrdenstva sídlisko, Západ Spišská Nová Ves – farnosť Smižany sa v dňoch 29.9. – 2.10.2012 stala centrom stretnutia mariánskych ctiteľov. Konalo sa tu Celoslovenské večeradlo určené pre veriacich, laikov a kňazov. Tomu všetkému predchádzala príprava na večeradlo. Stretnutie večeradla sa koná 2-krát do roka, na rôznych miestach Slovenska . Keďže večeradlá sú rozšírené po celom Slovensku, tak bol predpoklad, že pozvanie prijme väčší počet ľudí. Organizátorom u nás bol p. Jozef Hančák. Pomáhali mu v tom ochotní ľudia, ktorí zabezpečovali ubytovanie, stravovanie a iné organizačné veci. Ubytovanie poskytlo aj Rehoľno –formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva, tiež ubytovanie v súkromí „ Penzión Mária“, „Stefani“ , „Tina“ a p. Alžbeta Schmidtová. Okrem ubytovaných bolo množstvo účastníkov z okolitých farnosti, ktorí boli pozvaní prostredníctvom pozvánok na Celoslovenské večeradlo. Večeradlo nie je samotné večeradlo, ale vyprosovanie Nových Turíc.

V sobotu 29. septembra po zaregistrovaní tých, ktorí sa ubytovali vo farnosti Smižany  Rehoľno-formačnom centre, zahájil  večeradlo Otec Amantius Akimjak modlitbou Svätého  ruženca. Po modlitbe nasledovala prednáška, ktorú viedla tajomníčka Celoslovenského večeradla pani Alžbeta Vojtková. Bola nasmerovaná na Božie milosrdenstvo, ktoré je tak potrebné  pre dnešný svet. Program pokračoval adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej, Korunkou Božieho milosrdenstva, spevmi, meditáciou, rozhovormi v diecéznych skupinách, ktoré sa navzájom medzi sebou povzbudzovali, ako viesť apoštolát a tiež zakladanie nových Večeradiel vo farnostiach.  

Sobotný program vyvrcholil koncelebrovanou svätou omšou o 18,30 hod., na ktorej správca farnosti Otec Leonard Lasota privítal  vzácneho  hosťa – Spišského diecézneho  biskupa Otca Štefana Sečku a tiež  množstvo kňazov a veriacich.  Otec biskup Štefan sa v homílii  dotkol aktuálnych tém, ktoré trápia naše malé Slovensko. Po ukončení sv. omše sa konal sviečkový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie, do farského kostola Povýšenia Sv. Kríža v Smižanoch, kde sa účastníci zasvätili  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

V nedeľu 30. septembra program pokračoval v telocvični neďalekej Základnej školy na Hutníckej ulici. Ako účastníci večeradla nechýbali ani mládežníci z celého Slovenska, ktorí boli ubytovaní na Cirkevnej základnej škole Povýšenia Sv. Kríža. Predstavili svoj program obohatený piesňami, zároveň oboznámili svojim programom a pozvánkou na oázové stretnutie mládeže a deti, ktoré sa koná počas letných prázdnin. Následne večeradlo pokračovalo v kostole o 10,00 hod. modlitbou Sv. ruženca a o 10,30 hod. svätou omšou, ktorú celebroval Otec Amantius Akimjak , ďalej adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej a záverečným požehnaním. Príhovorom a poďakovaním Otca Adama  Lubu všetkým účastníkom  Celoslovenského večeradla sa ukončil program   pre laikov.

 S úsmevom a poďakovaním za prežité dni, dobrý obed a ešte viac naplnení Božím požehnaním odchádzajú do svojich domovov, s predsavzatím, že sa k nám ešte vrátia.  Nedeľa 30. septembra 2012 v popoludňajších hodinách pokračovala ďalej registráciou kňazov, liturgiou hodín, modlitbou svätého ruženca a zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za účasti O. Amantiusa Akimjaka. V pondelok program pokračoval rannými chválami, svätým ružencom, krátkym zamyslením a koncelebrovanou svätou  omšou, ktorú slávil Otec biskup Štefan Sečka. 

Celoslovenské večeradlo sa ukončilo 1. októbra  v popoludňajších hodinách. Veríme, že k spokojnosti všetkých účastníkov, ktorí vyprosovali  nové Turíce – novú evanjelizáciu pre naše Slovensko v nadchádzajúcom „ROKU VIERY“. Každé takéto modlitbové stretnutie je pre veriacich veľkým obohatením a prínosom, nie len pre jednotlivcov, ale pre celú farnosť. Nech Pán požehnáva takéto veľké dielo: „Celoslovenské večeradlo s našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou.“

Pridať komentár